Privacy beleid

Via onze website worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt. Easystart Rotterdam BV vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens, wij behandelen persoonsgegevens en andere privacygevoelige gegevens dan ook met de hoogste mate van zorgvuldigheid. Bij het verwerken van privacygevoelige gegevens houden wij ons uiteraard aan de actuele eisen van zoals deze conform de privacywetgeving (AVG en de GDPR) worden gesteld. Dit houdt het volgende in:

 • wij vermelden te allen tijde duidelijk en concreet voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • wij verzoeken u enkel om de noodzakelijke gegevens voor legitieme doeleinden
 • wij vragen altijd om uw toestemming in gevallen waarbij dit noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken
 • onze organisatie heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen, daarnaast eisen wij eenzelfde aanpak van (eventuele) derden die uw persoonsgegevens verwerken
 • wij respecteren uw recht om persoonsgegevens ter inzage gegeven te verwijderen of corrigeren wanneer u dit verzoekt, tenzij dit in strijd is met onze wettelijke bewaarplicht.

Easystart Rotterdam BV is verantwoordelijk voor alle vormen van gegevensverwerking op deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de aard van de persoonsgegevens die worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt. Wij raden u aan de Privacy Policy zorgvuldig door te nemen en deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken, om u gewaar te worden van mogelijke wijzigingen.

Informatie over Easystart Rotterdam BV en ons privacy beleid

Easystart Rotterdam BV streeft er naar uw privacy te allen tijde adequaat te beschermen. Onze Privacy Policy dient er toe u te informeren over ons beleid op dit gebied en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen. U kunt teruglezen welke keuzes u heeft aangaande de wijze waarop uw gegevens online verzameld worden, alsmede hoe wij deze gegevens precies gebruiken. Wij doelen hiermee op voldoende transparantie, opdat u uw bezoek aan onze website als een veilige en prettige ervaring kunt aanmerken.

Door de website van Easystart Rotterdam BV te openen en bekijken accepteert u automatisch de procedures zoals beschreven in deze Privacy Policy. De Privacy Policy is van toepassing op alle websites die door of namens Easystart Rotterdam BV worden beheerd, waaronder https://easystartoffice.com en alle mogelijke toekomstige websites van Easystart Rotterdam BV.

De websites in het beheer van Easystart Rotterdam BV kunnen koppelingen bevatten, die linken naar websites van derde partijen. Deze koppelingen dienen vooral voor uw gebruiksgemak en ter informatie. Wanneer u één van deze koppelingen volgt, verlaat u onze website automatisch. Dit houdt in dat de procedures zoals beschreven op deze pagina vanaf dat moment niet meer gelden, aangezien wij geen zeggenschap hebben over de websites in kwestie noch het bijbehorende privacy beleid. In bepaalde gevallen kan dit afwijken van onze Privacy Policy en eventuele gegevens die u aan derden verstrekt, vallen daarmee ook niet onder onze Privacy Policy. U erkent hierbij dat de gegevens die door derde partijen worden verzameld, niet door ons kunnen worden gecontroleerd, dat wij hier geen enkele zeggenschap over hebben en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het privacy beleid van deze websites..

Gebruik van persoonsgegevens

Indien u enkel de website van Easystart Rotterdam BV bekijkt, dan bent u niet verplicht tot het verstrekken van uw persoonsgegevens. Deze verplichting ontstaat pas wanneer u zich aanmeldt voor onze dienstverlening, dan wel wanneer u meer informatie verzoekt dan vermeld is op onze website. Wanneer u de contactpagina gebruikt, dan wordt u verzocht om enkele persoonsgegevens in te vullen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen, daarnaast voor onze administratie. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens zoals deze door u zijn opgegeven, enkel voor de door uw gevraagde diensten.

Specifieke en gevoelige persoonsgegevens

Onze dienstverlening en aanverwante media zoals de website heeft op geen enkele wijze als doel persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen (bezoekers onder de leeftijd van 16 jaar), tenzij deze personen toestemming hebben van hun ouders dan wel voogd. Aangezien wij op geen enkele manier kunnen controleren of een bezoeker al dan niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, verzoeken wij ouders en/of voogden actief betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Derhalve kunt u voorkomen dat derden informatie en gegevens van uw kinderen verzamelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Easystart Rotterdam BV bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de specifiek hiervoor vermelde doelen te realiseren. De uiterlijke bewaartermijnen per gegevenscategorie zijn als volgt:

 • Uw NAW-gegevens (voor- en achternaam plus adres) worden uiterlijk 7 jaar bewaard (verband houdend met de wettelijke bewaarplicht aangaande onze boekhouding)
 • Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) worden uiterlijk tot 1 jaar na de beëindiging van de overeenkomst bewaard
 • De gegevens over uw activiteiten op onze website en gegevens betreffende uw internetbrowser en type apparaat dat u gebruikt worden uiterlijk 1 maand lang bewaard en deze gegevens worden geanonimiseerd (Google Analytics)

Wet witwassen en financieel toezicht: bewaartermijn van 5 jaar

Wanneer u diensten bij ons afneemt en in die hoedanigheid als klant kunt worden aangemerkt, dan zijn wij wettelijk verplicht bepaalde specifieke gegevens van u op te vragen. Op grond van de Wet witwassen en financieel toezicht (Wwft) dienen wij bepaalde gegevens gedurende minimaal vijf jaar te bewaren vanaf het moment van uw aanmelding. Aan het bewaren van deze gegevens zijn uiteraard eisen gesteld, die wij strikt naleven met het oog op uw privacy en om een veilige opslag van uw persoonsgegevens te garanderen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Easystart Rotterdam BV deelt uw gegevens nooit zonder meer met derden noch verkopen wij uw gegevens aan derden. Wij vertrekken uitsluitend informatie aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of indien hier een wettelijke verplichting toe rust. Indien wij gebruik maken van diensten van bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Easystart Rotterdam BV, dan sluiten wij te allen tijde een verwerkingsovereenkomst af die ertoe dient dat er eenzelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt gehanteerd bij het verwerken van uw gegevens als conform deze Privacy Policy. Easystart Rotterdam BV blijft in dit geval dan ook geheel verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze derde partij.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, of te corrigeren dan wel verwijderen. Daarnaast beschikt u over het recht om uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking. Voorts kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Easystart Rotterdam BV. U heeft dan het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat wij op uw verzoek uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen partij sturen in een computerbestand. Voor zover dat de wettelijke verplichtingen van ons kantoor niet schaadt.

Alle hierboven genoemde verzoeken kunt u sturen naar info@easystartoffice.com. Natuurlijk kunt u via deze route ook eventuele vragen stellen die u heeft over ons privacy beleid. Voeg altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij, opdat wij er zeker van kunnen zijn dat u degene bent die het verzoek doet. U kunt ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, paspoortnummer/ID kaart nummer en BSN nummer zwart maken alsook de ‘machine readable zone’ onderaan het paspoort. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek, indien dat mogelijk is sneller.

Contactformulier

Via de pagina ‘contact’ kunt u een hiertoe bestemd contactformulier invullen indien u vragen heeft, of gebruik wilt maken van onze dienstverlening. U wordt gevraagd enkele gegevens in te vullen, die ons in staat stellen u te kunnen contacteren en uw vraag te beantwoorden. U kunt zelf kiezen, welke gegevens u wel of niet verstrekt. Deze gegevens worden bewaard gedurende de termijn die nodig is, om uw bericht te beantwoorden en af te handelen.

Beveiliging

Op onze website maken wij gebruik van meerdere methodieken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de volgende handelingen of besluiten:

 • Wij bewaren geen online gegevens van u
 • Wij houden bij wanneer u persoonsgegevens bij ons opvraagt en op welke wijze
 • Wij maken gebruik van SSL verbindingen voor het versleutelen van informatie

Wij maken gebruik van SSL verbindingen om informatie te versleutelen

Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, worden alle privacygevoelige delen van onze website beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit certificaat leidt ertoe dat alle persoonlijke gegevens die worden ingevoerd versleuteld worden. Hierdoor worden de gegevens onleesbaar voor derden, wanneer ze worden verzonden. Daarnaast biedt een SSL certificaat extra bescherming in de vorm van informatie over eventuele omleidingen tussen uw browser en onze server. Dit is vaak een manier waarop criminelen pogen informatie en gegevens te ontvreemden, namelijk door een omleiding naar een eigen server. Indien dit zo lijkt te zijn, zult u een waarschuwing op uw scherm te zien krijgen met de mededeling, dat het SSL certificaat dat verbonden is aan onze website niet toebehoort aan de server waarlangs u wordt omgeleid. Een SSL-verbinding kunt u trouwens gemakkelijk herkennen, omdat de url in uw browser begint met ‘https’ in plaats van enkel ‘http’.

Gebruik van Google Analytics

Easystart Rotterdam BV maakt gebruik van meerdere diensten van Google, onder andere Googel Analytics. Met Google Analytics is het voor ons mogelijk om bij te houden waar de bezoekers op onze site gebruik van maken. Hiertoe hebben wij met Google een privacy overeenkomst afgesloten, wederom om uw privacy veilig te stellen. Daarnaast anonimiseren wij uw IP-adres, dus wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google Analytics. Wij staan Google expliciet NIET toe om de ontvangen data en gegevens met andere Google diensten of derden te delen.

Cookieverklaring

Wij kunnen op alle websites toebehorend aan Easystart Rotterdam BV mogelijkerwijs gebruik maken van cookies, net als vrijwel elke andere website tegenwoordig. Een cookie is een miniem tekstbestand dat op uw PC wordt geplaatst ter verbetering van het gebruiksgemak van onze website voor u als klant. In deze hoedanigheid verzamelen wij geen persoonsgegevens, slechts in enkele gevallen wordt geanonimiseerde informatie met eventuele andere partijen gedeeld. Voor de analyse van cookies gebruiken wij het eerder genoemde Google Analytics. Vanwege de geanonimiseerde data worden er ook met Google geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Contactgegevens Hoofdvestiging

Easystart Office Rotterdam BV
Posthoornstraat 17
3011WD Rotterdam

info@easystartoffice.com

KvK gegevens:

Voor meer informatie zie onze Algemene voorwaarden.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Indien er wijzigingen worden aangebracht in ons privacy beleid, dan worden deze wijzigingen per direct gepubliceerd op de website. Ook wordt de herzieningsdatum van de Privacy Policy gewijzigd en vermeld. Op deze manier wordt u altijd op de hoogte gehouden aangaande de gegevens die wij verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en in hoeverre u hier keuzevrijheid in heeft. Indien u na publicatie van een nieuwe Privacy Policy onze website(s) blijft gebruiken, erkent u dat u eventuele wijzigingen stilzwijgend accepteert.

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu