Algemene voorwaarden Easystart

Coworkruimte Easystart Office is een coworking gemeenschap met de volgende locaties;

 • Rotterdam – Overwegwachter 4, 3034KG
 • Amsterdam – Kraijenhoffstraat 137a, 1018RG

Easystart is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71682007. U kunt onze inschrijving vinden op https://www.kvk.nl/.

Gebruiker is een klant of coworker van Easystart die een contract heeft afgesloten voor één van de diensten.

Voorwaarden van lidmaatschap Coworking Community Easystart

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing op Dienstverlener en Gebruiker. Dienstverlener biedt bedrijfshuisvesting, werkruimte ‘’op maat’’ en gerelateerde diensten aan bedrijven en ZZP’ers voor zakelijk gebruik. Gebruiker is een ondernemer die zijn werkzaamheden wil verrichten bij Dienstverlener

1.2 Per onderneming wordt één overeenkomst afgesloten, u kunt ook meerdere bedrijven opnemen in één overeenkomst, onder voorwaarde dat deze éénzelfde eigenaar of bestuurder heeft. In dit geval kunnen wij een combinatieprijs aanbieden omdat wij slechts één klantadministratie en klantdossier hoeven te voeren voor u. U zult dus ook maar één factuur ontvangen.

1.3. Een organisatie wordt vertegenwoordigd naar Easystart door één of meer individuele personen of medewerkers.

1.4. Coworking bij Easystart is altijd gekoppeld aan een onderneming of onderneming(en) die expliciet worden genoemd in een overeenkomst, coworking is niet overdraagbaar.

1.5. Easystart beroept zich op haar contractvrijheid om bedrijven of ondernemers te weigeren voor haar diensten. Redenen hiervoor zijn onder andere, maar niet beperkt tot; Bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan op de locatie, Risico branches, risicovolle activiteiten, mogelijke integriteitsrisico’s, mogelijke overtreding van wettelijke bepalingen, bedrijfsactiviteiten zijn vergunningsplichtig, kredietwaardigheid of negatieve media,

Artikel 2 – Overeenkomstduur
2.1 Deze overeenkomsten duren in principe één (1) jaar met ingang van de datum van ondertekening van de overeenkomst en deze zullen door middel van automatische verlenging telkens zonder voorafgaande schriftelijke mededeling verlengd worden voor een periode van één (1) jaar.

2.2 Opzegging van deze overeenkomsten tijdens de periode van de overeenkomst is mogelijk met in acht genomen de opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Dat houdt in dat de volgende kalendermaand de laatste factureerbare maand is.

2.3. Easystart werkt enkel met volledige kalendermaanden voor de abonnementsduur, voor de eerste maand bent u echter alleen pro-rato contributie verschuldigd.

2.4. Coworking gaat in na betaling van de contributie, op de overeengekomen datum in het contract, en geldt voor de duur zoals gespecificeerd in het contract. Zonder betaling kan de overeenkomst worden ontbonden.

2.5. Bij vooruitbetaling van een bepaalde periode kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Bij opzegging eindigt de overeenkomst na de laatste termijn waar gebruiker recht op heeft. Opzegging dient uiterlijk te geschieden, één kalendermaand vóór de laatste termijn.

Artikel 3 – Pakketten

3.1a Bij de pakketten in Rotterdam zijn inbegrepen;

 • Pakket A: ‘’Registratieadres’’, het gebruik maken van de coworking ruimte tijdens kantooruren tegen een aanvullende vergoeding van €20 per dagdeel, scannen van post.
 • Pakket B: ‘’Flexwerken 8 uur per week’’ gebruik van de coworking ruimte, virtueel telefoonnummer, scannen van post.
 • Pakket C: ‘’Flexwerken onbeperkt’’ 24/7 toegang en gebruik van de coworking ruimte, virtueel telefoonnummer, scannen van post.
  *Het recht tot toegang is geldig voor één hoofdhuurder per overeenkomst, en is niet overdraagbaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1b Bij de pakketten in Amsterdam zijn inbegrepen.

 • Pakket A: ‘’Registratieadres’’ het gebruik maken van de coworking ruimte tegen een aanvullende vergoeding van €20 per dagdeel, scannenvan post.
 • Pakket B: ‘’Flexwerken’’ 1 dag per week inbegrepen. Toegang tijdens kantooruren en gebruik van de coworking ruimte, virtueel telefoonnummer, scannen van post.
 • Pakket C: ‘’Flexwerken onbeperkt’’ geeft recht op 24/7 toegang met een eigen toegangscode, virtueel telefoonnummer, scannen van post.
  *Het recht tot toegang is geldig voor één hoofdhuurder per overeenkomst, en is niet overdraagbaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 – Contributies
4.1a De basiskosten van het lidmaatschap in Rotterdam voor pakket A bedragen EUR €59 per maand exclusief 21 % BTW. Pakket B €79 per maand en pakket C €119 per maand.

4.1b De basiskosten van het lidmaatschap in Amsterdam voor pakket A bedragen EUR €69 per maand exclusief 21 % BTW. Pakket B €99 per maand en pakket C €229 per maand.

 • (Optioneel) Kosten voor het fysiek doorsturen van post bedragen €10 per maand, inclusief maximaal €2,50 portikosten per week.
 • (Optioneel) Kosten voor een additioneel virtueel telefoonnummer bedragen €10 per maand, voor zover het niet bij een pakket inbegrepen zit.

4.2 Voor bijkomende (porti)kosten voor diensten die extra zijn afgenomen gedurende de periode van deze overeenkomst zal periodiek een aparte rekening verstuurd worden.

4.3 Kosten van het lidmaatschap dienen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden elke maand tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de maand, te worden voldaan aan Dienstverlener door Gebruiker.

4.4. Easystart is niet verplicht om aanbetaalde contributies te retourneren wanneer gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de diensten.

4.5. Management van Easystart heeft het recht om in individuele gevallen de hoogte van de contributie te wijzigen.

4.6 Easystart behoudt het recht aan ondernemers om een aanbieding te doen, in dergelijk geval vervalt de aanbieding binnen 4 weken na de aanbieding, tenzij anders vermeldt.

4.7. Alle door Easystart vermelde prijzen van advertenties, op diens website, in diens communicatie, of in officiële aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Inschrijving KvK en postverwerking
5.1 Alle post wordt ontvangen door Dienstverlener en conform afspraak afgegeven aan Gebruiker.

5.2 Post kan worden gescanned; hiervoor verleent Coworker toestemming aan Easystart om de post te openen. Post met spoedberichten kunnen worden opgemaakt in geval deze deurwaarders- of gerelateerde zaken betreffen.
● Deze dienst is gratis voor normaal postverkeer, evenals het ophalen van post door Coworker.
● Post kan ook optioneel fysiek worden doorgestuurd; voor deze dienst zijn er bijkomende kosten van 10 euro per maand (inclusief maximaal €2,50 per week portikosten).
● Bij opzegging van het lidmaatschap neemt Easystart geen verantwoordelijkheid voor wijzigen van uw postadres, en is dan ook niet verantwoordelijk voor het doorsturen van post.
● Easystart kan niet assisteren bij vragen over de inhoud van de post.

Artikel 6 – Verhuizing
6.1 Dienstverlener biedt haar diensten aan vanuit haar primaire locatie in Rotterdam c.q. Amsterdam. Indien Dienstverlener verhuist binnen Rotterdam c.q. Amsterdam, naar een vergelijkbare of betere locatie, geeft Gebruiker bij de ondertekening van deze overeenkomst toestemming om automatisch mee te verhuizen naar de nieuwe locatie.

6.2 Dienstverlener licht Gebruiker minimaal drie (3) maanden voor de verhuizing in over de geplande verhuizing.

6.3 Indien Gebruiker niet mee wenst te verhuizen naar een vergelijkbare of betere locatie, kan Gebruiker de overeenkomst opzeggen met in achtneming van de opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst
7.1. Dienstverlener heeft het recht om deze overeenkomst per direct te ontbinden, indien Gebruiker:

 1. de gemaakte afspraken, waaronder het tijdig betalen van overeengekomen vergoeding(en), het naleven van de Algemene Voorwaarden, het meewerken aan wettelijke controles of huishoudelijke mededelingen niet nakomt;
 2. onjuiste informatie verstrekt;
 3. strafbare of onethische activiteiten verricht;
 4. deurwaarderproblematiek niet direct dan wel tijdig meldt aan Dienstverlener en oplost.

7.2 Indien er sprake is van een of meer van de gevallen zoals omschreven in lid 1 van dit artikel is Dienstverlener tevens gerechtigd het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verzoeken om Gebruiker uit te schrijven uit het Handelsregister dan wel onderzoek te doen naar Gebruiker.

7.3. Easystart is gerechtigd alle diensten te stoppen wanneer Gebruiker 30 dagen of meer achterloopt met betalingen. Dit wordt ook wel ‘’service-stop’’ genoemd.

7.4. Easystart is gerechtigd om herhaaldelijk opgevolgde, niet-betaalde facturen over te dragen aan een Incassobureau, zoals DAS Incasso.

Artikel 8 – Opzegging lidmaatschap
8.1 Bij opzegging van het lidmaatschap eindigt de verantwoordelijkheid van Dienstverlener voor het zorgdragen van de post van Gebruiker.

8.2 Gebruiker dient bij het beëindigen van deze overeenkomst per direct zorg te dragen voor een correcte adreswijziging en uitschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.3 In het geval het in lid 2 van dit artikel bepaalde niet binnen twee weken na beëindiging van deze overeenkomst wordt uitgevoerd door Gebruiker, heeft Dienstverlener het recht om EUR (€) 70, – administratiekosten per maand in rekening te brengen aan Gebruiker. Daarnaast heeft Dienstverlener het recht om het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verzoeken om Gebruiker uit te schrijven uit het Handelsregister dan wel onderzoek te doen naar Gebruiker.

Artikel 9 – Wettelijke verplichtingen dossiervorming en WWFT

9.1. Easystart Office is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de WWFT, en kan in dit kader documenten opvragen bij de klant, waaronder, maar niet gelimiteerd tot; een geldig identiteitsbewijs, aanvullende identiteitsdocumenten, een recent bewijs van (prive) woonadres, een recent uitreksel, een notarisakte, een identificatiebetaling of UBO-verklaring.

9.2. Gebruiker dient medewerking te verlenen aan (periodiek) klantonderzoek noodzakelijk voor de WWFT.

9.3. Gebruiker dient veranderingen die Gebruiker bij de KvK doorvoert, ook door te geven aan Dienstverlener. Hieronder worden verstaan: Aanpassingen in (handels)namen, bedrijfsstructuur, vennoten (VoF), maten (Maatschap), bestuurders, commissarissen, vereffenaars en enig aandeelhouders (BV), bevoegde personen of gevolmachtigde,

9.4. Wijzigingen of uitschrijvingen van verantwoordelijken moeten binnen 10 dagen doorgegeven aan Easystart.

Artikel 10 – Dienstverlening
10.1 Dienstverlener levert en is verantwoordelijk voor de volgende zaken: stroomvoorziening, warmtevoorziening, watervoorziening, schoonmaak en internetvoorziening.

10.2 Daarnaast draagt Dienstverlener zorg voor de beschikbaarheid van geschikte werkplekken voor het verrichten van kantoorwerkzaamheden door Gebruiker.

10.3 Coworking in Easystart kent verschillende pakketten en deze kunnen van tijd tot tijd aangepast en veranderd worden. In individuele gevallen kan het management een overeenkomst aanbieden aangepast aan de individuele behoeften van een Coworker.

10.4 Coworkers mogen ook gebruik maken van de andere cowork ruimtes aangesloten bij Easystart op dezelfde basis als Easystart. Kosten hiervoor wijken per locatie af en zullen van tevoren doorgegeven worden. Kosten worden in rekening gebracht op dezelfde wijze als voor gebruik van Easystart.

Deze locaties zijn momenteel;
Easystart Office Amsterdam
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam

Easystart Rotterdam
Overwegwachter 4
3034KG Rotterdam

Artikel 11 – Fair use policy
11.1 Voor incidenteel zakelijk printen is er een gemeenschappelijke printer/scanner/kopieerapparaat beschikbaar met een fair-use policy.

Artikel 12 – Inrichting
12.1 In voorafgaand overleg met Dienstverlener bestaat de mogelijkheid voor Gebruiker om meubels en gerelateerde “items” van Gebruiker gedurende de werkweek te laten staan in de kantoorruimte(s).

12.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is op eigen risico van Gebruiker. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal dan wel beschadiging.

12.3 Er mogen geen bouwkundige veranderingen door Gebruiker worden aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Het plaatsen van buitenreclame wordt aangemerkt als een bouwkundige verandering.

Artikel 13 – Privacy Policy
13.1 Easystart gaat met de verstrekte gegevens van Coworkers zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming vooraf van Coworkers behalve in de volgende gevallen:
● fraudebestrijding;
● op verzoek aan justitie of andere overheidsorganisaties.
Voor de laatste versie van onze privacy voorwaarden, kunt u deze link raadplegen:

http://easystartoffice.com/privacy-policy/

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De klant dient Easystart, diens personeel, en personen handelend uit name van Easystart of een gerelateerde vennootschap te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, kosten, verlies en overige financiële nadelen als gevolg van:

 • de klant, personeel van de klant, derden die de klant binnenlaat in het pand
 • boetes die worden opgelegd aan Easystart door nalatigheden of gedragingen van de klant
 • schade aan goederen of personen van derden / aansprakelijkheden van derden
 • klant dient zich hier afdoende tegen te verzekeren

14.2 Easystart is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan persoon of goederen van de klant of derden vanwege zichtbare of onzichtbare gebreken in de ruimte, het complex of gebouw of door weersomstandigheden, gas, water- en lichtvoorzieningen of andere onverwachte gebeurtenissen.

14.3. Easystart is niet verantwoordelijk voor schade vanwege overmacht in het niet kunnen bereiken van de ruimte, behalve bij ernstige nalatigheid van Easystart. Easystart is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant als gevolg van de activiteiten of bereikbaarheid van Easystart. Easystart kan niet aansprakelijk worden gesteld, kosten verhaald worden voor fouten veroorzaakt door werknemers van Easystart.

14.4. Indien Easystart om enige reden diens services niet kan aanbieden is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van de lidmaatschap contributies. Easystart is niet aansprakelijk voor gederfde omzet, gederfde winst of andere gevolgen in de bedrijfsvoering bij haar leden.

14.5. Klant is zelfverantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant dient zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

14.6. Kosten die ontstaan bij Easystart, voor zoverre deze zijn veroorzaakt door nalatigheid van de klant, worden bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1 De klant kan nooit beroep doen en ziet af van het recht op ontruimbescherming.

16.2 Easystart Office is gerechtigd haar rechten en verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen aan derden.

16.3 Indien de klant een personeelslid van Easystart in dienst neemt, is deze 6 maanden salaris van de betreffende medewerk(st)er verschuldigd te voldoen aan Easystart ter compensatie van de werving.

Akkoord

Bij akkoordverklaring van het contract verklaart het Coworker tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 01-04-2019

Contact

Voor vragen over onze voorwaarden kunt u ons bereiken op info@easystartoffice.com of telefonisch op +31(0)85 130 4512