Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Easystart

Coworkruimte Easystart Rotterdam is een coworking gemeenschap, de hoofdvestiging is gevestigd aan de Posthoornstraat 17, 3011WD, Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74492284, BTW nr.  NL858808651B01 hierna Beheerder

Gebruiker is een klant of coworker van Beheerder die een contract heeft afgesloten voor één van de diensten.

IN AANMERKING NEMENDE DAT

 • Dienstverlener bedrijfshuisvesting, werkruimte “op maat”, gerelateerde diensten en aanvullende diensten aanbiedt zoals verhuur van vergader- en presentatieruimtes;
 • Gebruiker een rechtsvorm is die bedrijfshuisvesting, werkruimte op maat en gerelateerde diensten afneemt voor bedrijfsactiviteiten. Gebruiker hiervoor deelneemt aan de coworking gemeenschap van Dienstverlener;
 • Dienstverlener het beheer van de ruimte, het beheer van de postverwerking en het beheer van de administratie omtrent deze dienstverlening op zich neemt voor Gebruiker;


Voorwaarden van lidmaatschap Coworking Community Easystart

Definities

Beheerder: Beheerder Easystart Office Rotterdam BV en/of een aan haar gelieerde onderneming;

Gebruiker: de wederpartij van Beheerder die een contract heeft afgesloten voor één van de diensten van Beheerder

Artikel 1 - Overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen, nadere overeenkomsten en andere rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, ook indien de te leveren goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Dienstverlener biedt bedrijfshuisvesting, werkruimte ‘’op maat’’ en gerelateerde diensten aan bedrijven en ZZP’ers voor zakelijk gebruik. Gebruiker is een ondernemer die zijn werkzaamheden wil verrichten bij Dienstverlener.

1.2 Per onderneming wordt één overeenkomst afgesloten, u kunt ook meerdere bedrijven opnemen in één overeenkomst, onder voorwaarde dat deze éénzelfde eigenaar of bestuurder heeft. In dit geval kunnen wij een combinatieprijs aanbieden omdat wij slechts één klantadministratie en klantdossier hoeven te voeren voor u. U zult dus ook maar één factuur ontvangen.

1.3. Een organisatie wordt vertegenwoordigd naar Beheerder door één of meer individuele personen of medewerkers.

1.4. Coworking bij Beheerder is altijd gekoppeld aan een onderneming of onderneming(en) die expliciet worden genoemd in een overeenkomst, coworking is niet overdraagbaar.

1.5. Beheerder beroept zich op haar contractvrijheid om bedrijven of ondernemers te weigeren voor haar diensten. Redenen hiervoor zijn onder andere, maar niet beperkt tot; Bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan op de locatie, Risico branches, risicovolle activiteiten, mogelijke integriteitsrisico’s, mogelijke overtreding van wettelijke bepalingen, bedrijfsactiviteiten zijn vergunningplichtig, kredietwaardigheid of negatieve media.

1.6 Heeft Gebruiker (on)bewust een reden zoals hierboven benoemd achterwege gehouden, dan is Beheerder gerechtigd om de Overeenkomst ter keuze geheel en/of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Gebruiker dient alle schade van Beheerder te vergoeden, een en ander zoals bepaald in artikel 8 en artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Overeenkomstduur
2.1 Deze overeenkomsten duren in principe één (1) jaar met ingang van de datum van ondertekening van de overeenkomst en deze zullen door middel van automatische verlenging telkens zonder voorafgaande schriftelijke mededeling verlengd worden voor een periode van één (1) jaar.

2.2 Opzegging van deze overeenkomsten tijdens de periode van de overeenkomst is mogelijk met in acht genomen de opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Dat houdt in dat de volgende kalendermaand de laatste factureerbare maand is.

2.3. Beheerder werkt enkel met volledige kalendermaanden voor de abonnementsduur.

2.4. Coworking gaat in na betaling van de contributie, op de overeengekomen datum in het contract, en geldt voor de duur zoals gespecificeerd in het contract. Zonder betaling kan de overeenkomst worden ontbonden.

2.5. Bij vooruitbetaling van een bepaalde periode kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Bij opzegging eindigt de overeenkomst na de laatste termijn waar gebruiker recht op heeft. Opzegging dient uiterlijk te geschieden, één kalendermaand vóór de laatste termijn.

Artikel 3 - Pakketten

3.1. Gebruiker wordt een coworker bij Easystart Office Rotterdam B.V., dit lidmaatschap is gebaseerd op het delen van de ruimte.

3.2. Gebruiker gebruikt de ruimte uitsluitend als kantoorruimte. De huisregels zijn van toepassing.

3.3. Gebruiker heeft met het lidmaatschap toegang tot de kantoorlocatie die genoemd wordt in de service overeenkomst, voor de duurzame uitvoering van diens bedrijfsactiviteiten.

Pakket: Registratieadres, geeft recht op het gebruik maken van de coworking ruimte tijdens kantooruren tegen een aanvullende vergoeding van €40 per dagdeel, scannen van post.
Pakket: Onbeperkt Flexwerken geeft recht op 24/7 eigen toegang tot de kantoorruimte. En geeft recht op fair-use van de vergaderruimte zonder bijkomende kosten, scannen van post en een virtueel telefoonnummer. Dit recht is niet overdraagbaar en het recht geldt alleen voor één hoofdhuurder per overeenkomst.

Artikel 4 - Contributies
4.1 De basiskosten van het lidmaatschap pakket staan vermeld in de overeenkomsten en op de website.

 • (Optioneel) Kosten voor het fysiek doorsturen van post bedragen €9 per maand, inclusief maximaal €2,50 portikosten per week.
 • (Optioneel) Kosten voor een additioneel virtueel telefoonnummer bedragen €9 per maand, voor zover het niet bij een pakket inbegrepen zit.

4.2 Voor bijkomende (porti)kosten voor diensten die extra zijn afgenomen gedurende de periode van deze overeenkomst zal periodiek een aparte rekening verstuurd worden.

4.3 Kosten van het lidmaatschap dienen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden elke maand tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de maand, te worden voldaan aan Dienstverlener door Gebruiker.

4.4. Beheerder is niet verplicht om aanbetaalde contributies te retourneren wanneer gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de diensten.

4.5. Management van Beheerder heeft het recht om in individuele gevallen de hoogte van de contributie te wijzigen.

4.6 Beheerder behoudt het recht aan ondernemers om een aanbieding te doen, in dergelijk geval vervalt de aanbieding binnen 4 weken na de aanbieding, tenzij anders vermeldt.

4.7. Alle door Beheerder vermelde prijzen van advertenties, op diens website, in diens communicatie, of in officiële aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Inschrijving KvK en postverwerking
5.1 Alle post wordt ontvangen door Beheerder en conform afspraak afgegeven aan Gebruiker.

5.2 Post kan worden gescand en opgestuurd in elektronisch formaat; hiervoor verleent Gebruiker toestemming aan Beheerder om de post te openen en inscannen.
? Deze dienst is gratis voor normaal postverkeer, evenals het ophalen van post door Gebruiker.
? Post kan ook optioneel fysiek worden doorgestuurd; voor deze dienst zijn er bijkomende kosten van €9 per maand (inclusief maximaal €2,50 per week portikosten).
? Bij opzegging van het lidmaatschap neemt Beheerder geen verantwoordelijkheid voor wijzigen van uw postadres, en is dan ook niet verantwoordelijk voor het doorsturen van post. Ontvangen post zal na contractdatum worden geretourneerd aan afzender.
? Gescande post wordt altijd op een veilige wijze versnippert binnen 2 weken na het scannen. Orginele documenten, bankpasjes en notariele stukken zullen worden bewaard en doorgestuurd naar gebruiker.

Artikel 6 – Verhuizing
6.1 Dienstverlener biedt haar diensten aan vanuit haar primaire locatie in Rotterdam. Indien Dienstverlener verhuist binnen Rotterdam, naar een vergelijkbare of betere locatie, geeft Gebruiker bij de ondertekening van deze overeenkomst toestemming om automatisch mee te verhuizen naar de nieuwe locatie.

6.2 Beheerder licht Gebruiker minimaal drie (3) maanden voor de verhuizing in over de geplande verhuizing.

6.3 Indien Gebruiker niet mee wenst te verhuizen naar een vergelijkbare of betere locatie, kan Gebruiker de overeenkomst opzeggen met in achtneming van de opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst
7.1. Beheerder heeft het recht om deze overeenkomst per direct (ter keuze aan Beheerder) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Beheerder vermoedt dat Gebruiker:

 1. de gemaakte afspraken, waaronder het tijdig betalen van overeengekomen vergoeding(en), het naleven van de Algemene Voorwaarden, het meewerken aan wettelijke controles of huishoudelijke mededelingen niet nakomt;
 2. onjuiste informatie verstrekt (zie artikel 1.5);
 3. strafbare of onethische activiteiten verricht;
 4. deurwaarderproblematiek niet direct dan wel tijdig meldt aan Dienstverlener en oplost;
 5. hinder of schade veroorzaakt aan Beheerder of haar klanten bij het gebruik van de diensten, waaronder handelingen of uitingen die kunnen leiden tot reputatieschade van Beheerder;
 6. de bepalingen in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden niet naleeft;

7.2. Beheerder is gerechtigd alle diensten te stoppen wanneer Gebruiker 30 dagen of meer achterloopt met betalingen. Dit wordt ook wel ‘’service-stop’’ genoemd.

7.3. Beheerder is gerechtigd om herhaaldelijk opgevolgde, niet-betaalde facturen over te dragen aan een Incassobureau, zoals DAS Incasso.

Beheerder heeft te allen tijde het recht om onder opgave van redenen de toegang van Gebruiker tot de diensten voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

7.4 Indien er sprake is van een of meer van de gevallen zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel is Beheerder tevens gerechtigd het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verzoeken om Gebruiker uit te schrijven uit het Handelsregister dan wel onderzoek te doen naar Gebruiker.

Artikel 8 – Opzegging lidmaatschap
8.1 Bij opzegging van het lidmaatschap eindigt de verantwoordelijkheid van Dienstverlener voor het zorgdragen van de post van Gebruiker.

8.2 Gebruiker dient bij het beëindigen van deze overeenkomst per direct zorg te dragen voor een correcte adreswijziging en uitschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.3 In het geval het in lid 2 van dit artikel bepaalde niet binnen twee weken na beëindiging van deze overeenkomst wordt uitgevoerd door Gebruiker, heeft Dienstverlener het recht om €50 administratiekosten per week in rekening te brengen aan Gebruiker. Daarnaast heeft Dienstverlener het recht om het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verzoeken om Gebruiker uit te schrijven uit het Handelsregister dan wel onderzoek te doen naar Gebruiker.

Artikel 9 - Wettelijke verplichtingen dossiervorming en WWFT

9.1. Beheerder Office is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de WWFT, en kan in dit kader documenten opvragen bij de klant, waaronder, maar niet gelimiteerd tot; een geldig identiteitsbewijs, aanvullende identiteitsdocumenten, een recent bewijs van (privé) woonadres, een recent uittreksel, een notarisakte, een identificatiebetaling of UBO-verklaring.

9.2. Gebruiker dient medewerking te verlenen aan (periodiek) klantonderzoek noodzakelijk voor de WWFT.

9.3. Gebruiker dient veranderingen die Gebruiker bij de KvK doorvoert, ook door te geven aan Dienstverlener. Hieronder worden verstaan: Aanpassingen in (handels)namen, bedrijfsstructuur, vennoten (VoF), maten (Maatschap), bestuurders, commissarissen, vereffenaars en enig aandeelhouders (BV), bevoegde personen of gevolmachtigde,

9.4. Wijzigingen of uitschrijvingen van verantwoordelijken moeten binnen 10 dagen doorgegeven aan Beheerder.

Artikel 10 - Dienstverlening
10.1 Dienstverlener levert en is verantwoordelijk voor de volgende zaken: stroomvoorziening, warmtevoorziening, watervoorziening, schoonmaak en internetvoorziening.

10.2 Daarnaast draagt Dienstverlener zorg voor de beschikbaarheid van geschikte werkplekken voor het verrichten van kantoorwerkzaamheden door Gebruiker.

10.3 Coworking in Easystart Rotterdam kent verschillende pakketten en deze kunnen van tijd tot tijd aangepast en veranderd worden. In individuele gevallen kan het management een overeenkomst aanbieden aangepast aan de individuele behoeften van een Gebruiker.

10.4 Gebruikers mogen ook gebruik maken van de andere cowork ruimtes aangesloten bij Beheerder op dezelfde basis als Beheerder. Kosten hiervoor wijken per locatie af en zullen van tevoren doorgegeven worden. Kosten worden in rekening gebracht op dezelfde wijze als voor gebruik van Easystart Rotterdam.

Deze locaties zijn momenteel;
Easystart Office Amsterdam BV
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam
KvK 72600276
BTW NL859168876B01

Easystart Rotterdam II BV
Overwegwachter 4
3034KG Rotterdam
KvK 71682007
BTW NL858808651B01

Easystart Office Rotterdam BV
Posthoornstraat 17
3011WD Rotterdam
KvK 74492284
BTW nr. NL858808651B01

Easystart Office Rotterdam III BV
Blaak 520
3011TA Rotterdam
KvK 78636000
BTW nr. NL861478393B01

Artikel 11 – Fair use policy
11.1 Voor incidenteel zakelijk printen is er een gemeenschappelijke printer/scanner/kopieerapparaat beschikbaar met een fair-use policy.

Artikel 12 - Inrichting
12.1 In voorafgaand overleg met Dienstverlener bestaat de mogelijkheid voor Gebruiker om meubels en gerelateerde “items” van Gebruiker gedurende de werkweek te laten staan in de kantoorruimte(s).

12.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is op eigen risico van Gebruiker. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal dan wel beschadiging.

12.3 Er mogen geen bouwkundige veranderingen door Gebruiker worden aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Het plaatsen van buitenreclame wordt aangemerkt als een bouwkundige verandering.

Artikel 13 - Problematiek melden
13.1 Gebruiker dient de volgende zaken, indien een of meer van deze zaken van toepassing zijn op Gebruiker, schriftelijk en per direct te melden aan Dienstverlener:

 1. Gebruiker heeft op dit moment lopende belastingschulden;
 2. Gebruiker dient schulden te voldoen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 3. Er lopen een of meerdere incassoprocedures dan wel invorderingstrajecten tegen Gebruiker;
 4. Gebruiker is in staat van surseance van betaling terecht gekomen of gaat failliet.

13.2 De schriftelijke melding van Gebruiker dient te geschieden door middel van het versturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@easystartoffice.com.

13.3 Indien Gebruiker lid 1 en lid 2 van dit artikel niet naleeft, is Dienstverlener gerechtigd om de door Dienstverlener gemaakte administratie- en dossierkosten, direct op Gebruiker te verhalen met een minimum van €500, vermeerderd met 21 % BTW.

Artikel 14 - Privacy Policy
14.1 Beheerder gaat met de verstrekte gegevens van Coworkers zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming vooraf van Coworkers behalve in de volgende gevallen:
? fraudebestrijding;
? op verzoek aan justitie of andere overheidsorganisaties;

Voor de laatste versie van onze privacy voorwaarden, kunt u deze link raadplegen:

https://easystartoffice.com/privacy-policy/

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker geeft Beheerder het recht om Gebruiker te verplichten tot onmiddellijke gehele of gedeeltelijke ongedaan making van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan, voor rekening en risico van Gebruiker.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door Beheerder wordt geleden, ongeacht of die schade is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker of het gevolg is van enig ander handelen of nalaten van Gebruiker dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden, voor zover dit verband houdt met (de uitvoering van) de Overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Gebruiker heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade en gevolgschade. Daaronder worden in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen bedrijfsschade, schade aan materialen, persoonlijke eigendommen van Beheerder en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

15.2 Gebruiker dient Beheerder, diens personeel, en personen handelend uit name van Beheerder of een gerelateerde vennootschap te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten, verlies en overige financiële nadelen als gevolg van:

 • de klant, personeel van de klant, derden die de klant binnenlaat in het pand;
 • boetes die worden opgelegd aan Beheerder door nalatigheden of gedragingen van de klant;
 • schade aan goederen of personen van derden / aansprakelijkheden van derden;
 • klant dient zich hier afdoende tegen te verzekeren.

15.3 Beheerder is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan persoon of goederen van de klant of derden vanwege zichtbare of onzichtbare gebreken in de ruimte, het complex of gebouw of door weersomstandigheden, gas, water- en lichtvoorzieningen of andere onverwachte gebeurtenissen.

15.4. Beheerder is niet verantwoordelijk voor schade vanwege overmacht in het niet kunnen bereiken van de ruimte, behalve bij ernstige nalatigheid van Beheerder. Beheerder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant als gevolg van de activiteiten of bereikbaarheid van Beheerder. Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld of voor kosten verhaald worden voor fouten veroorzaakt door werknemers van Beheerder.

15.5. Indien Beheerder om enige reden diens services niet kan aanbieden is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van de lidmaatschap fees. Beheerder is niet aansprakelijk voor gederfde omzet, gederfde winst of andere gevolgen in de bedrijfsvoering bij haar leden.

15.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant dient zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

15.7. Kosten die ontstaan bij Beheerder, voor zoverre deze zijn veroorzaakt door nalatigheid van Gebruiker, worden bij Gebruiker in rekening gebracht. Deze kosten zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1 De klant kan nooit beroep doen op ontruimbescherming

16.2 Beheerder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen aan derden.

16.3 Indien de klant een personeelslid van Beheerder in dienst neemt, is deze 6 maanden salaris van de betreffende medewerk(st)er verschuldigd te voldoen aan Beheerder ter compensatie van de werving.

16.4 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft Beheerder het recht deze bepaling te vervangen en zullen de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht blijven.

16.5 Afwijking van en aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Akkoord

Bij akkoordverklaring van het contract verklaart Gebruiker tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 1 Maart 2020.

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu